Akce Family Pointu

První akce Family Pointu Olomouc

Máte-li nápad či téma, na které byste chtěli uspořádat besedu či workshop, neváhejte nás kontaktovat:

tel.: +420 / 776 373 665

e-mail: familypoint.olomouc@
gmail.com

Telefon: 585 414 600. Služba je poskytována každý všední den od 18:00 do 6:00. Víkendy a svátky nepřetržitě.

Olomoucká linka důvěry nabízí anonymní telefonický (nebo internetový) kontakt pro rozhovor (chat) o aktuálních problémech vyžadujících neodkladné nebo naléhavé řešení. Kromě pomoci při zvládání různých krizových stavů poskytujeme také informace o službách a kontaktech vhodných navazujících zařízení. Je určena pro všechny osoby, které se cítí v krizi či obtížné životní situaci. Cítí se ohroženi, potřebují radu, podporu a pomoc.

Poradenství je poskytováno bezplatně, uživatel hradí pouze poplatek za hovor svému operátorovi dle jeho tarifu, případně poplatek za internetové připojení.

Olomoucká linka důvěry provozuje také krizový chat. Službu lze využít na internetpovách stránkách http://elinka.iporadna.cz/. Pracovníci jsou přítomni každé úterý, čtvrtek a neděli od 18:30 do 20:30.

https://www.internetporadna.cz/nase-projekty/linka-duvery

 

Intervenční centrum Olomouc, příspěvková organizace, Poradna pro rodinu Olomouc, Žilinská 7, 77200 Olomouc

Posláním sociální služby intervenční centra je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím a dále osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím. Cílem činností je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím individuální psychologické pomoci, sociálního a právního poradenství.

Služba intervenční centra poskytuje tyto základní činnosti: sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Součástí služby je také zajištění mezioborové spolupráce a vzájemné informovanosti zejména mezi intervenčním centrem a poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí a útvary Policie ČR.

http://ssp-ol.cz/intervencni-centra/

Poradna pro ženy a dívky, Wurmova 7, 779 00 Olomouc

Naší základní myšlenkou je nabídnout podporu a služby dívkám, ženám a také partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy.

Ve své činnosti navazujeme na zkušenosti odborných organizací doma i v zahraničí a fungujeme jako doplněk státního systému sociální péče.

http://www.olomouc.poradnaprozeny.net/

Tel.: 603 210 999

PROVOZNÍ DOBA: pondělí 8 - 20 hod, středa 8 - 20 hod, pátek 8 - 20 hod.

http://www.olomouc.poradnaprozeny.net/linka-pro-zeny-a-divky/

Celostátní telefonická krizovo-poradenská Linka pro ženy a dívky nabízí pomoc ženám a dívkám v obtížných životních situacích, které z nějakého důvodu nemohou nebo se obávají navštívit poradnu osobně. Na lince je v pohotovosti tým pracovnic, které se pravidelně střídají, aby byla vždy k dispozici odborná pomoc.

Domov pro ženy a matky s dětmi, Holečkova 7, 779 00 Olomouc
Domov pro ženy a matky s dětmi, pracoviště Sokolská 50, 779 00 Olomouc

Posláním Domova pro ženy a matky s dětmi je poskytnout podporu ženám, matkám s nezletilými dětmi a těhotným ženám starším 18-ti let, pokud se ocitnou v mimořádně obtížné sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, ohrožené domácím násilím a tím zabránit sociálnímu vyloučení nebo ponižování jejich lidské důstojnosti.

http://www.olomouc.eu/obcan/socialni-sluzby/socialni-sluzby/domov-pro-zeny-a-matky-s-detmi

Krizové centrum - Charita Olomouc, Řezníčkova 8, Olomouc

Služba poskytuje okamžitou psychologickou a sociální pomoc a podporu lidem v akutní krizi (vztahové problémy, zhoršení psychického stavu, neočekávaná ztráta bydlení, domácí násilí aj.). V bezpečném a anonymním prostředí nabízí klientům provázení a podporu při zvládání náročné životní situace s využitím jejich schopností a přirozených sociálních vazeb.

Do centra mohou přijít jednotlivci (od 18 let), páry i rodiny, kterých se dotýká krizová situace. Navštívit centrum mohou osobně, a to i bez objednání, případně se lze objednat předem (mailem či telefonicky). Počet návštěv není omezen, klient může přijít jednou nebo i opakovaně. Služba je poskytována anonymně a zdarma v ambulantní anebo pobytové formě.

http://www.olomouc.charita.cz/sluzby/spp/kic/

Bílý kruh bezpečí, Švermova 1, Olomouc 77900

Odborná, bezplatná a diskrétní pomoc obětem trestných činů, svědkům trestných činů a pozůstalým po obětech trestných činů. Pomoc obětem domácího násilí.

www.bkb.cz