Akce Family Pointu

První akce Family Pointu Olomouc

Máte-li nápad či téma, na které byste chtěli uspořádat besedu či workshop, neváhejte nás kontaktovat:

tel.: +420 / 776 373 665

e-mail: familypoint.olomouc@
gmail.com

Středisko sekundární prevence a léčby závislostí, Sušilovo nám. 5, 77111 Olomouc

Oddělení funguje jako součást komplexní léčby závislosti a v návaznosti na ambulantní formy léčby je na něm prováděna detoxifikace a iniciální léčba závislostí na alkoholu, nealkoholových drogách, návykových léčivech a hráčství. Terapeutický proces probíhá strukturovaně s velkým důrazem na psychoterapii. Závislosti nejsou vnímány izolovaně, nýbrž jako součást komplexu psychického stavu, sociálních podmínek a vztahového zázemí pacienta. Léčebný proces se pak zaměřuje na všechny tyto oblasti, snahou terapeutického teamu je, aby následná léčba – ať už dlouhodobá ústavní, komunitní, nebo ambulantní – přinesla pacientovi maximální profit. Oddělení úzce spolupracuje s nízkoprahovými centry, charitou, adiktologickými a poradenskými službami. Pod záštitou oddělení pracují také svépomocné pacientské aktivity.

https://www.vnol.cz/index.php/cs/oddeleni/stredisko-sekundarni-prevence-a-lecby-zavislosti

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji, Společnost Podané ruce, o.p.s., Dolní náměstí 2, 77900 Olomouc

Poskytuje specializované terapeutické, poradenské a sociální služby osobám ohroženým návykovým chováním a závislostí v oblasti patologického hráčství a návykových látek, také jejich rodinám a blízkým osobám.

Posláním Centra komplexní péče (dříve Terapeutického centra) v Olomouckém kraji je pomáhat lidem v tíživé životní situaci a s řešením jejich problémů se závislostním chováním. Snižovat negativní důsledky hazardního hraní a užívání nelegálních nealkoholových drog u osob ohrožených návykovým chováním v Olomouckém kraji.

Neodmyslitelnou součástí naší práce je podpora a motivace uživatelů adiktologických služeb ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života.

Centrum komplexní péče (dříve Terapeutické centrum) v Olomouckém kraji dále usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplívající z hazardního hráčství a zneužívání návykových látek.

http://www.podaneruce.cz/programy-a-pece/ambulance-adiktologie/

Kontaktní centrum v Olomouci, Společnost podané ruce, o.p.s., Sokolská 551/48, 77900 Olomouc

Posláním Kontaktního centra v Olomouci je poskytovat spektrum sociálních a adiktologických služeb uživatelům nealkoholových návykových látek a jejich blízkým, kteří se v této souvislosti ocitli v tíživé životní situaci, jsou ohroženi rizikovým chováním nebo se již rizikově chovají. Obsahem naší práce je podporovat a motivovat uživatele sociální služby ke změně dosavadního životního stylu s výhledem abstinence a snaha o jeho znovu zapojení do běžného způsobu života. Úkolem služeb je prevence a ochrana klienta i veřejnosti před možnými negativními sociálními, zdravotními a ekonomickými důsledky zneužívání návykových látek.

http://www.podaneruce.cz/programy-a-pece/kontaktni-centra/

Terénní programy v Olomouci, Společnost podané ruce o.p.s., Michalská 2, 77900 Olomouc

"Terénní programy v Olomouci“ jsou službou aktivního vyhledávání a kontaktování uživatelů nealkoholových drog. Jedná se o sekundární a terciární prevenci zneužívání návykových látek. Aplikujeme princip nízkoprahového přístupu a usilujeme tudíž o minimalizaci škod a rizik spojených s užíváním nealkoholových drog. Terénní programy Olomouc realizují tři činnosti, kdy primární a dominantní je standartní terénní program pro uživatele drog, doplňkovou činností je moderní způsob sociální práce na tzv. taneční scéně (vyhledávání, kontaktování a poradenství v prostředí zábavy, tj. v prostředí, kde se mladí lidé často poprvé dostávají do kontaktu s návykovými látkami). Další doplňkovou činností jsou besedy na školách, které slouží jako informační kampaň o naší službě, tedy jako kontaktní metoda a zároveň k mapování situace mezi mladými lidmi. Cílem projektu je chránit veřejnost před dopady užívaní drog a motivovat uživatelé drog ke změně rizikového chování.

http://www.podaneruce.cz/programy-a-pece/terenni-programy/terenni-program-olomouc/

Doléčovací centrum, P-centrum Olomouc, Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc

Posláním Doléčovacího centra je prostřednictvím poskytovaných služeb podpořit klienty v jejich ukotvení, stabilizaci, začlenění do společnosti a zvládání nároků každodenního života bez návykových látek a hazardních her. Služby poskytují lidem, kteří právě ukončili léčbu závislostí, chtějí pokračovat v cestě nastoupených změn a rozhodli se využít podporu centra. Respektují jedinečnost každého klienta, jeho potřeby a cíle. Vnímají klienty jako schopné nést zodpovědnost za sebe a své jednání.

http://www.p-centrum.cz/dolecovaci-centrum/

Poradna pro alkoholové a jiné závislosti, P-centrum, Laffayetova 47/9, 77900 Olomouc

Poradna pro alkoholové a jiné závislosti nabízí individuální terapii, párovou a rodinou terapii, sociální poradenství, krizovou intervenci a podpůrné testování. Cílem Poradny je poskytování kvalitních a odborných informací, provázení klienta při hledání jeho cílů a pomoc v jejich naplňování, dále je cílem pomoci uživatelům návykových látek a jejich blízkým zorientovat se v situaci, kterou prožívají jako tíživou a neřešitelnou a rozvíjet jejich kompetence tak, aby dokázali lépe zvládat své problémy.

http://www.p-centrum.cz/poradna-pro-alkoholove-a-jine-zavislosti/

Ambulance pro léčbu alkoholismu a jiných toxikomanií, Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 12, 77520 Olomouc

Diagnostika, léčba a doléčování osob závislých na alkoholu a jiných psychotropních látkách, substituční léčba osob závislých na opiátech.

https://www.fnol.cz/klinika-psychiatrie-zakladni-informace-sekce_128.html